Kócsag Kemping Balatonberény

A Kócsag kemping házirendje

A Kócsag kemping házirendje:

A kempingbe tartózkodási vagy látogatási céllal történő bejelentkezés feltételezi, hogy vendégeink házirendünk szabályait megismerték, és annak tartalmát magukra nézve kötelezőnek elismerik. Házirendünk a kempingvendégek zavartalan nyaralását hivatott szolgálni.

1. Kérjük, érkezéskor jelezzék, hogy a kempingben nyaralási, vagy átmeneti céllal látogatóként, kívánnak tartózkodni. Látogató vendégeink megváltott jegy ellenében 9.00 és 19.00 óra között tartózkodhatnak kempingjeinkben. Vendégeink a recepción (portán) kötelesek bejelentkezni, és személyi okmányaikat bemutatni, melyeket a kemping a hivatalos bejelentkeztetésre használ. Vendégeink kötelesek minden igényelt fizetendő szolgáltatást pontosan megnevezni, és azok rögzítésének helyességét ellenőrizni. Az esetleges változásokat azonnal be kell jelenteni (személy elutazása, igénybe nem vett szolgáltatások stb.). A belépőkártya személyre szól, és nem ruházható át, be- és kilépéskor, valamint ellenőrzéskor azokat fel kell mutatni. A jármű-matricát a jármű elején, szélvédőjén, jobb oldalon kérjük elhelyezi.

A távozási napon a kempinget legkésőbb 12.00 óráig, a mobilházakat, bérlakókocsikat, és jurtákat legkésőbb 10.00 óráig kell elhagyni. A kemping továbbtartózkodási pótdíjat számít fel, ha a távozás ezen időpont után történik (1 nap teljes költség).
A vendég a bejelentkezés megtörténtével felelősséget vállal a kempingben igénybevett szolgáltatásokért a felmerülő költségek távozáskor történő kifizetésével.

A fizetés rendje:
Fizetésnél kérjük, vegye figyelembe a recepció és a kassza nyitvatartási rendjét.
A kempingben az utólagos fizetés a szokásos, de a kemping ettől eltérhet, kérheti a díjak előre fizetését. A vendég köteles minden igénybe vett szolgáltatást kifizetni, az összegről a recepció tételes számlát állít ki. Helyszínen előre kifizetett szolgáltatás lemondása esetén nem áll módunkban visszafizetést teljesíteni.
Az előre lefoglalt és a kemping részéről írásban visszaigazolt szolgáltatások érkezés napján történő lemondása vagy a tartózkodás alatt történő lemondás esetén visszafizetést nem teljesítünk.

2. A bejelentkezés előtt minden kempingezőnek joga van a rendelkezésre bocsátandó területet, nyaralóhelyet megtekinteni. A kempinghely kijelölése a kempingszemélyzet kizárólagos joga. A kijelölt helyen kívül más helyet nem lehet igénybe venni. Az előre megrendelt helyet más személynek nem lehet átengedni.
Parcellázott terület esetén csak a parcella területe foglalható el. A kijelölt helyen kívül további terület még ideiglenesen sem használható, autójával valamennyi vendég csak a saját parcelláján parkolhat. Normál helyen csakis egy lakóegység felállítása engedélyezett. Minden további lakóegységet – egy lakókocsi + jármű, egy sátor + jármű vagy egy lakóautó felett – külön felszámolunk.
A késői órákban érkező vendégnek, a bejelentkezési adatok felvétele után a kempingszemélyzet ideiglenes helyet jelöl ki.

3. Környezetvédelem: Kempingünk a Balaton fokozottan érzékeny zónájában fekszik. Az itt tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme. PVC takarófólia a sátrak, vagy elő-sátrak alá nem teríthető. Szigorúan tilos a fákba szöget verni, ágakat levágni, ételmaradékot, szennyező anyagot a fűre, fára, bokrokra, sövényekre önteni. Tilos az (elő)sátrak rögzítő köteleit fákhoz, sövényekhez erősíteni. Árkot, gödröt ásni még ideiglenes jelleggel sem megengedett.
A hulladék, a szemét csak az erre a célra kijelölt gyűjtőkben helyezhető el. A kihelyezett gyűjtőedényeken a szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratok találhatók, azokban tilos más jellegű anyagot elhelyezni. A fokozottan mérgező szárazelemeket kizárólag a recepción szabad leadni.
A kempingben a vízi- és egyéb madarak és vadon élő állatok (pl.:őz, róka) etetése tilos.
Kérjük, mellőzzék a nagy fogyasztású elektromos berendezések felesleges használatát. (klíma, elektromos sütők, grillezők stb.)
Tilos gépkocsi vagy más jármű elhasznált akkumulátorait a kempingben hagyni. Amennyiben járművéből olaj- vagy benzinfolyást észlel, kérjük azonnal jelezze. A szennyezés elkerülése, valamint a természet védelme különösen érvényes a vízparton és a vízben. A fürdőzők nagy mennyiségű napolaj használata súlyos terhet jelent a Balaton élővilága számára. Kérjük, Ön is törekedjen arra, hogy minél kevesebb napolaj kerüljön a vízbe, ezzel is hozzájárulva a tó vízminőségének javításához.
Kérjük vendégeinket, hogy gondoljanak a következő kempingezőkre, és az igénybevett kempinghelyet távozáskor tisztán hagyják el.
A víz rendkívül drága. Kérjük, minden esetben takarékosan használja, és erre hívja fel gyermekei figyelmét is. Autót, lakókocsit, kempingfelszerelést mosni a kempingben szigorúan tilos.

4. Éjszakai pihenőidő: 23.00 és 6.00 óra között.
A megadott idő alatt semmi olyan tevékenység nem folytatható, mely mások pihenését zavarja. Ezen időszakok alatt szigorúan tilos járművet elindítani vagy használni. Korai távozás esetén 6.00 óra előtt zajt okozni tilos. Ennél korábban elutazni szándékozó vendégek az esetileg kijelölt távozó helyen tölthetik az utolsó éjszakát, de zajt okozó tevékenység itt sem folytatható.
A fenti időszakok forgalom tilalmán túlmenően, a nap többi időszakában a következő korlátozás érvényes: a nyugalom és pihenés érdekében a gépjárművek használata a kemping területén csak a bejárattól a kempinghelyig vezető közvetlen úton megengedett. A legnagyobb közlekedési sebesség 10 km/óra lehet. A kempingben egyéb céllal járművet használni tilos.

5. A kempingben gyermekek csak szülői vagy rokoni felügyelet mellett tartózkodhatnak. A gyermekek viselkedéséért a szülők vagy kísérőik felelnek. Kérjük, hogy a játszóterekre, animációs programokra kísérjék el gyermekeiket. A gyermekek iránti szülői felelősséget nem tudjuk átvállalni.
A közösségi helyiségeket kiskorúak egyedül nem használhatják, kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket mosdani, zuhanyozni, vagy illemhelyet használni kísérjék el, a berendezések használatát, valamint a tisztaságot felügyeljék.
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy gyermekeik önfeledt viselkedése ne menjen mások pihenésének rovására.
Gyermekek nélkül érkező vendégeink figyelmét felhívjuk arra, hogy a gyermekeket nem lehet mértéktelenül féken tartani. Egy kevés megértés és tolerancia a békés egymás mellett élés kötelező kelléke.

6. A kempingben tartózkodóktól elvárjuk a következőket:
6.1. A recepción minden személynek be kell jelentkeznie.
6.2. A mosogatási, mosási feladatokat, a konyhai felszerelési tárgyak tisztítását, és a konyhaműveleteket, valamint a haltisztítást kizárólag az erre kijelölt helyen végezzék. A parcellák vízvételi helyét tilos mosogatásra, ételmaradék kiöntésére használni.
6.3. Tüzet rakni, grillberendezést használni csak az arra kijelölt helyen szabad, a tűzrendészeti szabályok betartásával, és a kempingvezető előzetes engedélyével. Kérjük, hogy grill berendezéseiket csak másokat nem zavaró körülmények között, fokozott óvatossággal használják. A kempingben található tűzrakó hely csak a kempingvezető előzetes értesítése esetén, az ő engedélyével használható.
6.4. A kemping épületeit és felszerelési tárgyait mindenkinek rendeltetésszerűen kell használni. Az épületek, helyiségek, berendezési és felszerelési tárgyak csak az ezekre kijelölt nyitvatartási időn belül használhatók, ilyen helyekre más időben belépni tilos. Vendégnek munkaterületen tartózkodni tilos.
6.5. Sportjátékok csak az arra kiépített területen, a megszabott időtartam alatt folytathatók.
6.6. Kérjük, ne folytassanak másokat zavaró tevékenységet. (Látvány, megjelenés, zaj.)
6.7. Kérjük vendégeinket, hogy az észlelt hiányosságokat, hibákat az észleléskor jelentsék be a recepción. Ennek zárva tartása esetén a portás, vagy az éjjeliőr értesítése lehetséges.
6.8.Bárminemű fertőző megbetegedést, vagy annak gyanúját a kempingvezetőnek be kell jelenteni.
6.9. A talált tárgyakat kérjük, adják le a recepción.
6.10. A tűzvédelmi szabályzat a recepción olvasható, ezeket megismerni és betartani kötelező. Az elektromos berendezések kizárólag a csatlakozás megteremtése céljából használhatóak. Ezek más jellegű használata, érintése, szerelése vagy javítása életveszélyes, és szigorúan tilos. (ld 7.4. pont)

7. A kempingben szigorúan tilos:
7.1. A kempingezés szokásos rendjének, íratlan szabályainak megsértése.
7.2. Az éjszakai csendes pihenő megzavarása, a járműhasználati tilalom megszegése.
7.3. Tilos a kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amely mások testi épségét veszélyeztetheti, mások nyaralását vagy közízlését zavarhatja. Tilos olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek, vagy személyek megsértését eredményezhetik.
7.4. Tilos a kemping felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás. A kemping üzemeltetési célú helyiségeiben kizárólag a személyzet tartózkodhat.

8. Fürdőhely: a kijelölt fürdőhelyet a fürdőzők csak saját felelősségükre használhatják. A fürdőterületen horgászni tilos. Kérjük, sötétedés után kerülje a fürdőzést, mivel biztonsága érdekében ilyenkor semmit nem tehetünk.

9. Állatok bevitele a kempingbe: Háziállat előzetes bejelentés mellett és fizetési kötelezettség mellett vihető a kempingbe. Kutyák csak pórázon tarthatók a kempingben. Az állatoknak rendelkezniük kell a szükséges állatorvosi igazolásokkal, melyeket kérésre köteles a vendég bemutatni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy kedvence ne zavarja vendégtársai pihenését. Az állatért a bejelentő személy felel (egészségügyi állapot, károkozás). Állatok a közösségi helységbe, strandra és a vízbe nem vihetők be. Az háziállat tulajdonos köteles gondoskodni az esetlegesen keletkező állati ürülék azonnali eltávolításáról.

10. Horgászat: A kijelölt fürdőhelyeken tilos a horgászat.

11. Vagyonvédelem, felelősség: A kemping a vendég vagyontárgyaiban bekövetkezett károkért, az őrizetlenül, szabadon hagyott tárgyak eltűnéséért nem vállal felelősséget. A vendég köteles a kemping felszerelési és berendezési tárgyait rendeltetés-szerűen használni. Az ezekben okozott kárért a vendég kártérítési felelősséggel tartozik. Harmadik személy részére okozott kárért a kemping nem felel. Nem vállal a kemping felelősséget elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak), a tűz, a fertőzések, a betegségek, valamint a terrorista cselekmények okozta károkért.

12. Adatvédelem: A kempingben tartózkodó vendégek nyaralási élethelyzeteiről a kemping képi és mozgóképi felvételeket készít, és ezeket reklámanyagaiban felhasználja. A vendégek a bejelentkezéssel egyidejűleg tudomásul veszik, hogy a róluk rögzített adatok marketing és reklám céljából az üzemeltető által felhasználhatók. A kempingbe egyéb célból belépő, és itt tartózkodó személyek esetére ugyanez a helyi szabályozás érvényes. Természetesen előtte jelezzük, adatkezelési tájékoztató a recepción olvasható.

13. Egyéb rendelkezések:
A vendég panaszaival a szolgálatban lévő recepciós/portáshoz fordulhat.
A kemping házirendjét megszegőktől a kempingvezető/recepciós/portás megvonhatja a tartózkodási engedélyt és őket a kemping azonnali elhagyására szólíthatja fel. A kemping elhagyását megtagadó vendéggel szemben a kempingvezető hatósági intézkedést vehet igénybe.

Somogy Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Tel: (82) 501-000 Fax: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Tel: (92)550-513 Fax: (92)550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu